BESTUURSMEDEDELINGEN: Vacature voor algemeen bestuurslid

(  oktober 2017 )    Het bestuur vraagt de leden uitdrukkelijk zich te melden wanneer men belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, dat kan tot 30 dagen voor de eerst volgende ALV in mrt/apr 2018 via info@vlijpark.nl en/of per brief. Zie de voorwaarden in het Huishoudelijk Reglement.  Tijdens de ALV van 6 okt jl heeft de ALV besloten de vacature tijdelijk in te vullen. Het bestuur bestond op dat moment uit 4 leden zonder voorzitter. Om te kunnen besturen zonder voorzitter zijn echter een oneven aantal bestuursleden nodig. Het bestuur heeft Matthijs Reppel van tuin 54 bereid gevonden om op tijdelijke basis de vacature in te vullen tot en met de ALV van mrt/apr 2018.


BESTUURSMEDEDELINGEN:  Agenda ALV van 6 okt online

(  september 2017 )    Beste leden, De agenda voor de komende Algemene Leden Vergadering is hier te downloaden. De agenda wordt - na een eerder genomen besluit - alleen op papier verzonden aan de leden zonder internet en/of e-mail adres.
Algemene Leden Vergadering - 6 okt. 2017 - aanvang 19:30 - kantine van het vlijpark


BESTUURSMEDEDELINGEN: Nieuwe co÷rdinator van de Faircommissie

(  augustus 2017 )    Beste leden, het bestuur is verheugd aan te kunnen kondigen dat de faircommissie een nieuwe coordinator heeft. Jori Neels van tuin 95 heeft het co÷rdinatorschap overgenomen van Anja Dijkstra. Het bestuur is Anja bijzonder erkentelijk voor haar fantastische inzet en organisatie van de TuinFairs Ún HerfstFairs. Het bestuur wenst Jori veel succes en vooral plezier bij de organisatie van de voor de vereniging zo belangrijke fairs. Anne Marie Beem van tuin 1 is toegetreden tot de faircommissie. Het bestuur wenst natuurlijk ook Anne Marie heel veel plezier toe in de veelzijdige en enthousiaste faircommissie.  


BESTUURSMEDEDELINGEN:  Brief van burgemeester aan CDA over onze eis om direct op ons park metingen te doen naar de mate van verontreiniging van de schadelijke stoffen PFOA en GenX.

(  juli 2017 )     In uw mail aan de gemeenteraad en ons college stelt u verder voor om bodemonderzoek (grond en grondwater) te laten uitvoeren  bij de volkstuinvereniging het Vlijpark en zo nodig bij andere volkstuinverenigingen in de buurt van Chemours.  U hoopt op deze wijze te komen tot een juist handelingsperspectief voor bewoners en volkstuinders. Lees verder


BESTUURSMEDEDELINGEN:  E-mail van CDA fractie aan B&W en de gemeente raad

(  juli 2017 )     Het cda gemeenteraadslid Theo Oostenrijk heeft naar aanleiding van ons persbericht Het Vlijpark bezocht en met enkele bestuursleden gesproken. Lees hier de e-mail die Oostenrijk aan B&W en de gemeenteraad heeft geschreven naar aanleiding van de informatie die hij van ons heeft gekregen.


BESTUURSMEDEDELINGEN: Reactie van het bestuur op berichten over Chemours

(  juli 2017 )     Aan de leden van ATV Vlijpark,  Vanmorgen bereikte ons, via de media, het bericht dat de vervuiling van de leefomgeving van Chemours (voorheen DuPont) een feit is. Onderzoekers van de VU in Amsterdam en het RIVM hebben onafhankelijk van elkaar onder meer PFOA (perfluoroctaanzuur) en GenX aangetroffen in gewassen middels verontreinigd water en na bloedonderzoek bij mensen.
Wat dit precies betekent voor de planten die u kweekt kunnen wij u niet vertellen. Wel kunnen wij u de links sturen naar de artikelen die vanmorgen in het nieuws zijn verschenen, zodat u een bewuste keuze kunt maken voor uw handelen: RTV Rijnmond  /  Chemours: meer onderzoek nodig naar vervuiling  /   Ongezonde concentraties GenX en C8 op groente en fruit rond Chemours  /   In Dordrecht is 'uit eigen tuin' geen aanbeveling    /   Omgeving chemiefabriek Chemours blijkt sterk vervuild: eet geen groenten en fruit uit de grond
Vanmiddag 21 juli is TV Rijnmond bij ons op de vereniging geweest en heeft gesproken met enkele bestuursleden. Dit item wordt als het goed is vanmiddag om 17.00 uitgezonden. Ook is er vandaag een persbericht verstuurd vanuit de Communicatie Commissie van de vereniging.  Wij houden u op de hoogte wanneer er verdere ontwikkelingen zijn. Bestuur ATV Vlijpark


BESTUURSMEDELINGEN: Leden bijeenkomst

(  juni 2017 )     Uitnodiging ledenbijeenkomst 30 juni.  Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor een bijeenkomst op vrijdag 30 juni om 19.30 uur. De bijeenkomst is gewijd aan de herkeuring (medio 2018) van het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren en aan de mogelijkheden van verduurzaming van het energieverbruik, onder andere door over te stappen op zonne-energie. We beginnen de avond met een inventarisatie van de inzet van natuurlijk tuinieren: wat hebben we tot nu toe gedaan en welke mogelijkheden liggen nog open.
Na de pauze presenteert Arnoud Offerhaus, projectleider/adviseur Stichting Drechtse Stromen, het initiatief Zon op andermans dak. Zon op andermans dak is een project waarbij de gemeente Dordrecht voor de komende 25 jaar gratis daken beschikbaar stelt voor zonnepanelen van particulieren en verenigingen. De deelnemers behartigen hun belangen door middel van een co÷peratie. Zie ook Zon Op Andermans DakBESTUURSMEDEDELING: Hoe groen is het Vlijpark?

(  juni 2017 )     Hoe duurzaam zijn we op ons Vlijpark en kan het beter? Dit onderwerp werd besproken op de laatste bestuursvergadering.  Twee bestuursleden bezochten begin mei de informatieavond ‘Zon op andermans dak’  over een project waarbij de gemeente Dordrecht de komende 25 jaar gratis  daken beschikbaar stelt voor zonnepanelen.  Particulieren en verenigingen kunnen participeren in een co÷peratie die de panelen gaat beheren. 
Alvorens daar Řberhaupt een zinnig woord over te kunnen zeggen, wil het bestuur inzichtelijk krijgen  hoe we het op dit moment doen.  Aan het A&K team en de co÷rdinatoren O&C en Groen is gevraagd een inventarisatie te maken van de huidige apparaten en hun energieverbruik. Aan hen is tevens de vraag gesteld alvast ideeŰn aan te dragen voor vermindering van het energieverbruik.
Met het resultaat van dit onderzoek en de (on)mogelijkheden om over stappen op een duurzamere bron van energie, zal het bestuur vervolgens in gesprek gaan met de leden.BESTUURSMEDEDELING: Honden in de kantine?

(  juni 2017 )     Bij de ALV leek de vraag eenvoudig; mogen er honden in de kantine tijdens het eten of het eten klaarmaken op zaterdag? De leden konden stemmen en een meerderheid besloot dat het antwoord "nee" moest zijn. Toch bleek deze zaak in de praktijk niet zo eenvoudig. In de weken na de ALV ontving het bestuur meerdere vragen zoals;
- mag mijn hond wel op andere dagen in de kantine komen?
- mag mijn hond na het eten en eten klaarmaken op zaterdag in de kantine?
- mag mijn hond op het terras van de kantine?
Lees verderBESTUURSMEDEDELING:  Nieuwe prijslijst gebruikersvergoeding

( april 2017 )  Bekijk hier de nieuwe prijslijst gebruikersvergoedingen per 19 april 2017


BESTUURSMEDEDELING: Agenda ALV  7 april 2017.

( maart 2017 )     Beste leden, U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 7 april 2017 deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht 'Het Vlijpark'. De vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark (geopend vanaf 19.00 uur). Alle leden en aspirant-leden zijn van harte welkom op 7 april. Aspirant-leden hebben geen stemrecht. De agenda wordt u digitaal toegezonden. De leden zonder e-mailadres krijgen een papieren versie toegezonden per post. Lees hier de agenda.


BESTUURSMEDEDELING: Offertes gevraagd voor een project ihkv de MJOB

( februari 2017 )      Beste tuinlieden,
Veel klussen op de tuin worden door vrijwilligers gedaan en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Een mooi voorbeeld hiervan is de frituurruimte van de kantine die deze winter door een aantal vrijwilligers onder handen genomen is. Het resultaat mag er zijn, u moet binnenkort echt eens een kijkje komen nemen.
In het MJOB (Meerjaren onderhouds- en beheerplanning) heeft u al kunnen zien dat er de komende jaren aardig wat onderhoud gepleegd moet worden.
Een aantal van deze klussen kunnen we zelf. Soms moet er echter wel eens iets gedaan worden wat we niet in eigen beheer kunnen maar waar professionals voor nodig zijn. Zoals bepaald loodgieters- of elektrawerk of een reparatie aan de constructie van een gebouw. Per project zullen hier altijd 3 offertes voor aangevraagd worden bij gespecialiseerde bedrijven.  Maar misschien zijn er ook tuinlieden die zelf een bedrijf in een bepaalde richting hebben, of die familieleden hebben met een dergelijke onderneming. Graag willen we deze bedrijven ook de gelegenheid geven om een offerte te maken. Vanaf heden zullen we dan ook elk project dat uitbesteed gaat worden op de website plaatsen zodat u er ook van op de hoogte bent en anderen ervan op de hoogte kunt stellen. Per project zal het bestuur een projectleider aanstellen. Deze is het aanspreekpunt voor zowel het uitvoerende bedrijf als de verantwoordelijke co÷rdinator en/of het bestuur.

Het eerste project dat we bij u melden betreft een bouwkundige reparatie in de werkplaats in het kantinegebouw. Informatie hierover is te verkrijgen bij Lydia Amsterdam, co÷rdinator Onderhoud & Compost. (Per e-mail: onderhoud-compost@vlijpark.nl of telefonisch via 06-21502725) Offertes voor dit project moeten vˇˇr 6 maart 2017 binnen zijn.
Met vriendelijke groet,    Bestuur ATV Dordrecht “Het Vlijpark”


BESTUURSMEDEDELING: Beschadigingen beschoeiing is hersteld

( januari 2017 )   Beste leden, na de baggerwerkzaamheden, die in de weken voorafgaand aan de kerstvakantie hebben plaatsgevonden en die door het waterschap zijn uitgevoerd, bleek dat er op een aantal plaatsen schade was ontstaan op ons complex. De meldingen omtrent deze schade zijn verzameld en besproken met het waterschap. Vorige dinsdag heeft het waterschap samen met een afvaardiging van het bestuur de aangegeven plaatsen in ogenschouw genomen. Donderdag 19 januari heeft het waterschap de toplaag van de beschoeiing vervangen daar waar die stuk was op de tuinen 96, 97 en 98. Interessante info: er is 5500 kuub slib verwijderd en met deze baggerklus kan de Molenvliet weer ca 15 jaar vooruit. Het bestuur van ATV Vlijpark.


BESTUURSMEDEDELING: Beschadigingen beschoeiing na baggerwerkzaamheden.

( januari 2017 )    Afgelopen herfst hebben er baggerwerkzaamheden plaatsgevonden door het waterschap in de waterpartijen aangrenzend aan ATV Vlijpark. Helaas bleken er na het baggeren beschadigingen te zijn ontstaan aan de beschoeiing van ons complex. Verscheidene leden hebben dit aangegeven bij het bestuur. De afgelopen weken heeft het bestuur de klachten ge´nventariseerd en heeft het bestuur ook zelf kunnen constateren dat er zaken zijn beschadigd. Natuurlijk is dit heel vervelend voor onze vereniging! Vandaag heb ik namens het bestuur dit bericht gestuurd aan het waterschap met het verzoek de problemen op te lossen. Wanneer er antwoord komt, houd ik de leden hiervan natuurlijk op de hoogte. Namens het bestuur ATV Vlijpark, Nienke Steensma


BESTUURSMEDEDELING: Meerjaren onderhouds- en beheerplanning (MJOB)

( oktober 2016 ) Het plan voor het meerjarige onderhoud van de gebouwen en opstallen van Het Vlijpark is te downloaden via de onderstaande linken.
Tijdens de ALV van 14 okt. aanstaande zal het plan voorgelegd worden aan de leden. Studenten middenkaderfunctionaris bouwkunde niveau 4 van ‘Het Techniek College Rotterdam’ hebben op maandag 5 september een nulmeting gedaan, gericht op de bouwkundige staat van de opstallen van de vereniging. Vanuit die nulmeting hebben zij een advies geschreven en een suggestie gedaan voor een meerjaren onderhouds- en beheerplanning (MJOB). Het bestuur heeft het beste plan uitgekozen en wil dit voorleggen aan haar leden. In de vergadering zullen een aantal vragen worden voorgelegd aan de leden. Tuinleden hebben gelegenheid bezwaar in te dienen tegen het voorgestelde MJOB. Dit kan tot tien dagen na de ALV, zijnde 25 oktober 2016. Bij minder dan 30 bezwaren zal het MJOB uitgevoerd worden. Het gehele verslag zal de week voorafgaand aan de vergadering ter inzage liggen in de bestuurskamer
.
Het plan  |  de samenvatting   |    de tekeningenBESTUURSMEDEDELING: ALV 2016 op 14 oktober

( september 2016 )  Beste leden en aspirant-leden, De agenda voor de komende ALV 2016 van 14 oktober staat op de website. Klikt u hier. In de loop van week 40 zal de agenda ook op de huisadressen van de leden worden bezorgd. De vergadering wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark. Leden en aspirant-leden hebben toegang tot de vergadering. Aspirant-leden hebben geen stemrecht. Let op! In tegenstelling met eerdere ALV's begint de vergadering om 19:30 uur. De kantine is open vanaf 19:00 uur. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Lees verderBESTUURSMEDEDELING: Vacature voor lid van bestuur.
 

( juli 2016 )  Het bestuur deelt mee dat Carla Jongmans besloten heeft om vanwege privÚredenen per 8 oktober af te treden als bestuurslid. Wij betreuren dit besluit en danken Carla hartelijk voor haar bijdrage aan het bestuurswerk. Met het vertrek van Carla ontstaat per bovengenoemde datum een vacature voor lid van het bestuur. Tuinleden die hiervoor belangstelling hebben, worden uitgenodigd dit kenbaar te maken via info@vlijpark.nl. Of spreek een van de bestuursleden aan, dat kan natuurlijk ook!


BESTUURSMEDEDELINGEN:  Schoonmaak sloten en Machinepark.

( juli 2016 )  Schoonmaken sloten:
In de loop van de volgende week zullen de sloten op het Vlijpark evenals vorig jaar weer ontdaan worden van het snel voortwoekerende vederkruid ( is een exoot die hier niet thuishoort ). Uitvoering vindt plaats door de gemeente of in ieder geval onder haar verantwoordelijkheid.

Machinepark:
Vanwege de slechte staat van enkele grote apparaten uit het machinepark, waaronder de tractor, heeft het bestuur besloten deze apparaten in te ruilen voor de nieuwe hakselaar. De ruil heeft inmiddels plaatsgevonden. Het bestuur heeft tevens besloten dat wanneer ÚÚn der co÷rdinatoren behoefte heeft aan een bijzondere machine, die we zelf niet in eigendom hebben, deze in overleg met het bestuur gehuurd kan worden bij een extern bedrijf.BESTUURSMEDEDELING: Toekomst TD en nieuwe co÷rdinator TD

( juli 2016 )  Op 6 juli was een bijeenkomst met twaalf tuinleden en drie leden van het bestuur om van gedachten te wisselen over de toekomst van de TD. Er kwamen creatieve ideeŰn op tafel om meer vrijwilligers te krijgen, er is gesproken over de meest wenselijke samenwerking en over het maken van een jaarplan. De aanwezigen boden alvast aan mee te helpen op de compost en bij het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden. In de loop van volgende week volgt een verslag van de bijeenkomst. Lydia Amsterdam had zich kandidaat gesteld voor de vacature van co÷rdinator TD. Alle aanwezigen waren akkoord en het bestuur wenst Lydia veel succes.


BESTUURSMEDEDELING: Vacature voor co÷rdinator Technische Dienst

( juni 2016 )  Beste tuinleden, de co÷rdinator van de Technische Dienst, Tjip Meijer, heeft besloten om per direct (25 juni) zijn functie neer te leggen.
Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar een co÷rdinator voor de Technische Dienst. Een ieder die zich aangesproken voelt en zin heeft zich in te zetten als co÷rdinator Technische Dienst wordt verzocht te reageren en kan zich aanmelden bij het bestuur, kijk bij contact op deze website. Met vriendelijke groet, het bestuur.BESTUURSMEDEDELING: Aanpassingen schouwbeleid.
De eerste schouw is in de eerste twee weken van juni.

( mei 2016 )  Het bestuur is in haar vergadering van 4 mei 2016 akkoord gegaan met de door de groencommissie voorgestelde aanpassingen op de uitvoering van het schouwbeleid. Een belangrijke aanpassing is dat, als bij de tweede schouw blijkt dat schouwpunten niet opgevolgd zijn, er een uitnodiging voor een gesprek volgt met twee bestuursleden. Helaas is dit noodzakelijk, omdat een deel van de aangeschreven tuinleden niet reageert op de aangegeven schouwpunt(en). Alle aanpassingen vindt u in dit document (2016 aanpassingen schouwbeleid), de schouwlijst vindt u hier (2016 schouwlijst) en de bijbehorende brief vindt u hier (2016 brief schouwlijst). De eerste schouw is in de eerste twee weken van juni. Daarbij lopen ook de bestuursleden mee.  Met vriendelijke groet, het bestuur van ATV Dordrecht 'Het Vlijpark'


BESTUURSMEDEDELING: Het bestuur stelt zich voor

( april 2016 )  Vanmorgen, 4 mei 2016, is het nieuwe bestuur van ATV Vlijpark voor het eerst bij elkaar geweest voor een verkennend gesprek met het oog op het komende jaar. Wij vinden het belangrijk om een open en transparant bestuur te zijn, gevormd door de leden van onze vereniging. Wij voelen ons in eerste instantie lid van de vereniging, en willen graag samen met de andere leden verder bouwen aan onze vereniging. Om dit te kunnen doen is het van belang dat we elkaar kennen en wij stellen ons dan ook graag aan u voor.
Lees verder    Bekijk hier foto's van de vergaderingBESTUURSMEDEDELING: Uitnodiging Algemene Leden Vergadering en Agenda.

( april 2016 )  Beste leden,  U wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 29 april deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht “Het Vlijpark”. De vergadering vangt aan om 20:00 uur en wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark (geopend vanaf 19:30 uur).
Lees verder   Lees hier de agenda


BESTUURSMEDEDELING: Bestuurssamenstelling en vacatures. Aankondiging ALV.

( maart 2016 )  Tijdens de extra Algemene ledenvergadering van 26 februari hebben de leden gestemd voor een nieuw bestuur. De aangemelde kandidaten Charles van Andel, Jacqueline Steeghs en Carla Jongmans werden gekozen voor een bestuursfunctie. Thon Schreuders, Henk van Pelt en Gerda Bosdriesz blijven in het bestuur tot en met de reguliere ALV. Henk van Pelt wilde graag zijn bestuursfunctie voortzetten binnen het nieuwe bestuur. Helaas moet hij vanwege gezondheidsklachten terugtreden.
De reguliere ALV is op vrijdag 29 april om 20 uur. U ontvangt de agenda uiterlijk drie weken voor deze datum.
De voorlopige samenstelling van het nieuwe bestuur na 29 april 2016 is als volgt:  Carla Jongmans, secretaris  |  Charles van Andel, lid  |  Jacqueline Steeghs, lid  |  Penningmeester: vacature  |  Voorzitter: vacature

Wij roepen tuinleden op zich te melden om deel te nemen in het nieuwe bestuur. Voor meer informatie en aanmelding kunt u mailen naar info@vlijpark.nl of bellen met Carla Jongmans, telefoon 06-48165900.


BESTUURSMEDEDELING: Algemene ledenvergadering 26 februari

( februari 2016 )  Beste leden, u wordt van harte uitgenodigd om op vrijdag 26 februari deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de Amateur Tuindersvereniging Dordrecht 'Het Vlijpark'. De vergadering  vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in de kantine van Het Vlijpark (geopend vanaf 19.30 uur).  Op de agenda van deze ALV staat slechts ÚÚn punt: het kiezen van een nieuw bestuur voor de vereniging.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Voortgang van de Technische Dienst

( januari 2016 )  De co÷rdinerende werkzaamheden voor de Technische Dienst zullen per heden, 20 januari, door Tjip Meijer (tuin 48) worden behartigd.


BESTUURSMEDEDELING: ALV van 29 januari verzet naar 26 februari.

( december 2015 )  Beste tuinleden, Het bestuur heeft besloten de vervroegde Algemene Leden Vergadering van vrijdag 29 januari uit te stellen tot vrijdag 26 februari 2016. De reden van het uitstel is om meer leden in de gelegenheid te stellen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie nu de tijd dringt.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: Vacatures voor de TD, de welkomcie en tuintaxatiecie.

( december 2015 )  Beste tuinleden, De leden van de Technische Dienst, (Ed van Bezouwen; Roel Koolmees; Ton Ruygt en Arie de Jong) hebben besloten om per direct ( 16 december 2015 ) hun functie neer te leggen. Daarnaast heeft Ed aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van de Tuintaxatiecommissie en de Welkomcommissie. Het laatste geldt ook voor Corrie van Bezouwen.
Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar enthousiaste leden voor de Technische Commissie. Deze commissie kan uit meerdere personen bestaan met ieder hun eigen kwaliteit en specialiteit. Daarnaast zijn er leden nodig voor de Welkomcommissie en een lid voor de Tuintaxatiecommissie. Een ieder die zich aangesproken voelt en zin heeft zich in te zetten op ÚÚn van deze terreinen wordt verzocht te reageren en kan zich aanmelden bij het bestuur, kijk bij contact op deze website. Vriendelijke groet, Het bestuur.BESTUURSMEDEDELING: aankondiging vervroegde Algemene Ledenvergadering

( december 2015 )  Het bestuur constateert dat met het vertrek van de voorzitter ad interim, Ans Nijsen, het aangekondigde vertrek van de secretaris, Ineke Breman, en de  aflopende termijn van Gerda Bosdriesz er te weinig man- en daadkracht overblijft om de bestuurstaken goed te kunnen uitvoeren.
Lees verder BESTUURSMEDEDELING: Nieuwe regels taxatie van tuinhuisjes

( november 2015 )  Het bestuur heeft op 14 november 2015 besloten dat de verkoper en/of een vertegenwoordiger daarvan niet bij de taxatie van het te verkopen huisje aanwezig mag zijn. De verkoper heeft uiteraard nadien het recht om te zien hoe de taxatie tot stand is gekomen.  
De verkoper heeft achteraf de mogelijkheid om aan het bestuur een hertaxatie/herbeoordeling te vragen. Dit zal het bestuur slechts bij hoge uitzondering toestaan, bijvoorbeeld als blijkt dat de taxatiecommissie iets over het hoofd heeft gezien.BESTUURSMEDEDELING: De kantine en de belastingen. Een brief.

( november 2015 )  ATV Vlijpark heeft aan de belastinginspectie een brief geschreven met het verzoek om een uitspraak inzake de btw. Graag willen we de gang van zaken van het verhuur van het clubgebouw aan leden, bridgeclub, biljartclub en aan derden voortzetten. Binnen zes weken wordt een schriftelijke reactie verwacht.
Lees hier de briefBESTUURSMEDEDELING: Met ingang van 1 januari 2016  treedt Ineke Breman af als lid van het bestuur

( oktober 2015 )  Dit betekent dat het bestuur op zoek is naar nieuwe bestuursleden ( de termijn van Gerda Bosdriesz loopt af op 1 april 2016 ). Het bestuur roept enthousiaste leden op om zich voor een bestuursfunctie te melden. Voor nadere informatie kun je terecht bij Ans Nijsen, voorzitter ad interim.
5 oktober 2015, Het bestuur, info@vlijpark.BESTUURSMEDEDELING: De kantine en de belastingdienst

( september 2015 )  Als vereniging moeten wij voldoen aan de zgn “kantine regeling”, die de Belastingdienst hanteert. Als de vereniging aan die voorwaarden van die regeling voldoet hoeft er geen BTW over de omzet van de kantine te worden afgedragen. EÚn van de voorwaarden is dat de omzet per jaar niet hoger mag zijn dan € 68.067,--. Hieraan voldoet onze kantine niet gelet op de veel lagere omzet. Daarnaast mogen er alleen activiteiten in de kantine plaatsvinden, die als normale nevenactiviteiten van de vereniging worden beschouwd. ( te denken valt aan de tuin- en herfstfair, de jaarlijkse BBQ ed) Hieronder vallen niet evenementen in de persoonlijke sfeer, zoals bruiloften, het vieren van een verjaardag in familieverband, jubileums en andere feesten. Deze vallen buiten de “kantine regeling” en indien die worden gehouden is de vereniging verplicht BTW af te dragen en een BTW boekhouding te gaan voeren. Het bestuur heeft derhalve besloten dat: De kantine niet meer aan individuele leden mag worden verhuurd of in gebruik gegeven!


BESTUURSMEDEDELING: Sinds dit schooljaar werken de jongeren van Yulius niet meer op het Vlijpark.

( mei 2015 )   Dit komt omdat er minder praktijklessen mogen worden gegeven op de school van Yulius. Het bestuur en de commissie Groen hebben nog gesproken met een andere school van Yulius. Maar ook dat bleek niet passend voor hen en ons. Daarom is helaas de samenwerking met Yulius gestopt. En zoals jullie gemerkt hebben is onlangs de Pipowagen door Yulius van ons terrein weggehaald. Hij heeft een nieuw plaatsje gevonden op camping het Vissertje.
Omdat Rebecca geen afscheid wilde op de tuin, hebben we een mooie bos bloemen bij haar laten bezorgen als dank voor het vele werk wat zij gedaan heeft voor Yulius en voor ons. En ook als dank voor de fijne samenwerking! Rebecca was er blij mee en dankt iedereen hiervoor.BESTUURSMEDEDELING: Agenda ALV 10 april 2015 online

( maart 2015 )   De agenda voor de ALV van 2015 op 10 april is op de site al te lezen. In week 13 (onder voorbehoud) kunt u de papieren agenda op uw huisadres verwachten. Leest u hier de agenda.


BESTUURSMEDEDELING: Een nieuw bestuurslid en een tijdelijke voorzitter

( maart 2015 )   Na de oproep in januari 2015 aan de tuinleden, waarin het bestuur een nieuw bestuurslid zoekt, heeft Henk van Pelt ( tuin 31 ) zich spontaan gemeld. Henk straalt enthousiasme uit en lijkt een waardevolle aanvulling van het bestuur. Voorlopig woont hij de bestuursvergadering als toehoorder bij. In april 2015 tijdens de Algemene Ledenvergadering zal hij als nieuw te benomen bestuurslid worden voorgedragen.
Na het vertrek van Kerstin Thederan als voorzitter heeft Ans Nijsen, thans bestuurslid, aangegeven als voorzitter ad interim te willen functioneren, totdat er een nieuwe voorzitter is gevonden.
Het bestuur, dat nu weer uit 5 personen bestaat, is erg blij met deze ontwikkelingen!BESTUURSMEDEDELING: Onze voorzitter heeft besloten haar werkzaamheden te beŰindigen.

( december 2014 )   Beste tuinleden,  Kerstin Thederan, onze voorzitter, heeft besloten om met ingang van heden haar werkzaamheden te beŰindigen. Het is haar op het moment onmogelijk werk, privÚleven en voorzitterschap te combineren. Sinds kort heeft zij bij haar huidige werkgever een nieuwe functie aanvaard die extra inzet vraagt en derhalve ook extra tijd van haar vergt. Kerstin heeft daardoor nu onvoldoende ruimte om haar taak als voorzitter naar behoren te vervullen.
Lees verderBESTUURSMEDEDELING: De Boom, een onbehaaglijke kwestie

( november 2014 )   Beste medetuinders,  op 30 augustus hebben we de 4e stip voor Natuurlijk Tuinieren van het AVVN in ontvangst mogen nemen. Onder toeziend oog van het AVVN, het IVN en ook wethouder en loco burgemeester Piet Sleeking hebben we op de parkeerplaats de plek onthuld waar het cadeau van de vereniging aan de vereniging moest komen.
Lees verderBESTUURSMEDEDELING: Het vlijpark feliciteert!

( april 2014 )   Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 april jl. heeft het bestuur Peter Jongeneel voorgedragen als lid van verdienste. De leden Aarnoutse, Lelieveld en van der Weg werden gefeliciteerd met hun 40 jarig lidmaatschap. Mevr. van Twist werd gefeliciteerd met haar 25 jarig lidmaatschap. Bekijk hier de certificaten.


BESTUURSMEDEDELING: Rectificatie opsomming 40 jarig lidmaatschap in agenda.

( maart 2014 )   Het bestuur laat weten per abuis in Agendapunt 11 van de komende ALV  Dhr van der Laan als 40 jarig lid genoemd te hebben. Dat moet zijn Dhr. G van Lelieveld. Het bestuur heeft zich bij dhr. Ger van Lelieveld reeds persoonlijk verontschuldigd.


BESTUURSMEDEDELING: Nieuwe regels en openingstijden voor de compost.

( februari 2014 )   De openingstijden van de compost op zaterdag buiten het tuinseizoen zijn van 11 tot 12 uur. De openingstijden compost op dinsdag ook van 10 tot 12 uur. In de wintermaanden december/januari geen opening van de compost. Er mogen geen kruiwagen meer voor het hek van de compost neergezet worden...
Lees verderBESTUURSMEDEDELING: Bestuursvacatures

( januari 2014 )    Door het beŰindigen van het lidmaatschap van een van de bestuursleden is er een vacature in het bestuur ontstaan. Daarnaast voorziet het bestuur dat er bij de Algemene Ledenvergadering van 2014 nog meer bestuursvacatures zijn ontstaan. Om toch voldoende continu´teit en kwaliteit van het bestuur te garanderen, heeft het bestuur leden gevraagd, gezocht en bereid
gevonden om nu al de bestuursvergaderingen als genodigde bij te wonen. De genodigden hebben geen stemrecht bij bestuursbesluiten.
Lees verderBESTUURSMEDELING: Inbraak in 16 volkstuinhuisjes op het Vlijpark - Update

( december 2013 )    beste leden, vannacht is er in 16 huisjes op het park ingebroken.
Controleert u eventueel de schade aan uw tuinhuisje. U dient zelf aangifte te doen. Zo min mogelijk overal aankomen om sporenonderzoek mogelijk te maken. U wordt nog nader ge´nformeerd.

UPDATE: Lees verder.

Het bestuur hecht eraan te vermelden ons tuinlid Ed van Bezouwen bijzonder erkentelijk te zijn voor zijn getoonde inzet bij het informeren van de getroffen tuinleden en het begeleiden van de afhandeling door de recherche.BESTUURSMEDELING: Ton van den Heuvel. Liefde voor de club.

( december 2013 )    Ton van den Heuvel, onze Ton, is er niet meer!

Onze Amateurtuindersvereniging Het Vlijpark waar Ton en Nel sinds 1 oktober 2000 lid van zijn, zal zonder Ton een vereniging worden die praat in periodes van vˇˇr Ton en een periode die nu de periode nß Ton moet gaan heten. Maar hier tussen heeft hij zich 13 jaar onafgebroken ingezet voor de vereniging.
( klik op lees verder voor de toespraak die onze voorzitter Kerstin uitsprak tijdens de bijeenkomst in de kantine op 4 december. Lees het in memoriam gedicht van Pieter Breman van tuin 5 en bekijk de foto van Matthijs Reppel, tuin 54. )
Lees verderBESTUURSMEDELING: In memoriam Ton van den Heuvel

( november 2013 )    De leden en het bestuur van de Amateur Tuinders Vereniging Dordrecht zijn verbijsterd over het plotseling overlijden van de heer Ton van den Heuvel op donderdagmiddag 28 november 2013.

Ton was al tijdens zijn werkende periode de stuwende kracht in onze vereniging voor alles wat te maken had met techniek, onderhoud, compostverwerking en nog heel veel meer. Nadat Ton gestopt was met werken, werd hij Hoofd van onze Technische Dienst en stopte hij nog meer tijd in het uitvoeren van taken voor onze vereniging. “Liefde voor de club” noemde hij dat. Altijd aanspreekbaar voor andere leden. Vaak zelfs zonder vragen stond Ton al klaar om dingen voor elkaar te krijgen. Met passie, zonder veel woorden, zonder bouwtekeningen en liefst zonder vergaderen. Het was voor Ton vanzelfsprekend om goede dingen voor onze vereniging te doen.

Lees verder


BESTUURSMEDELING: bouwvergunningen problematiek definitief geregeld

( november 2013 )    Het bestuur is bijzonder blij te kunnen melden dat de bouwvergunningen- problematiek definitief is geregeld.
Hiermee is een slepend traject (vanaf 2009) uiteindelijk tot een goed einde gekomen. Voor nieuwe leden en voor hen die deze problematiek een beetje vergeten waren een korte samenvatting.
Halverwege 2009 kwam ons bestuur er achter dat niet het bestuur maar slechts de Gemeente Dordrecht (tegenwoordig: Omgevingsloket Zuid-Holland Zuid) bouwvergunningen kan verstrekken voor bouwactiviteiten op ons park. Reeds tientallen jaren verstrekte het bestuur deze vergunningen. De Gemeente Dordrecht had deze illegale situatie nooit gecontroleerd.
Lees verder


BESTUURSMEDEDELING: INSTALLATIE FAIRCOMMISSIE

( november 2013 )    Op 9 november jl. is de Faircommissie officieel ge´nstalleerd tijdens een bestuursvergadering.
In de commissie hebben zitting: Jacqueline Steeghs, Matthijs van Reppel, Marijke den Hollander en Anja Dijkstra, co÷rdinator.BESTUURSMEDEDELING: Afsluiting tuinseizoen en tuinhuis.

( september 2013 )   HAAL NU DE WAARDEVOLLE SPULLEN UIT UW TUINHUIS !
Inbraak, een vervelende situatie. Gelukkig kunnen we ons hiertegen verzekeren. UITGESLOTEN van de verzekerde dekking gedurende het hele jaar zijn: rijwielen, bromfietsen, antiquiteiten, verzamelingen, lijfsieraden en foto- en filmapparatuur. UITGESLOTEN van 1 oktober tot 1 april: Audiovisuele apparatuur en computerapparatuur en alle toebehoren. In deze periode is het minder druk op het complex en is de sociale controle dus beperkt.


BESTUURSMEDEDELING: Vacature voor bestuur Ún voor het A&K Team.

( september 2013 )   Het bestuur neemt jammer genoeg afscheid van Amica de Kroon, omdat zij haar lidmaatschap van onze vereniging door omstandigheden heeft beŰindigd. Het bestuur zoekt daarom een enthousiast tuinlid die de rest van dit seizoen de bestuursvergaderingen bij wil wonen. Tijdens de ALV van 2014 volgt de voordracht als bestuurslid voor de nu ontstane vacature.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Verslag van de ALV 2013.

( maart 2013 )  De voorzitter, mevrouw Jacqueline Steeghs, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. DrieŰndertig tuinen zijn vertegenwoordigd. Er zijn zes absentiemeldingen. Er zijn geen stemvolmachten ingeleverd.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Agenda ALV en concept HHR

( februari 2013 )  De agenda van de ALV van vrijdagavond 22 maart aanstaande en het concept HHR staan online. In het weekend van 2/3 maart zullen ( onder voorbehoud ) de papieren agenda en het papieren concept HHR op de huisadressen bezorgd worden. Tijdens de opening van de kantine op zaterdag 2 maart kunt u de agenda en HHR ophalen.
Lees hier de agendaLees hier het concept HHR.


BESTUURS MEDEDELING: Mededeling inzake het Yuliusproject.

( november  2012 )  Het Yulius-Leer-Werk-Project is een project waarbij onze tuinvereniging tijd en ruimte verschaft aan een groep jongeren van de Yulius-instelling Het Tij. De groep krijgt hiermee op een zinvolle wijze praktijkleermomenten, leren wat arbeidstructuur is, enz. De groep van 6 tot 10 jongeren is nu al ankele maanden op ons park actief. De ervaringen zijn wederzijds goed.Er deed zich echter een probleem voor.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Vacature voorzitter bestuur ATV dordrecht 'Het Vlijpark'

( november  2012 )  Tijdens de bestuursvergadering van 20 oktober 2012 heeft onze voorzitter mevrouw Jacqueline Steeghs het voornemen bekend gemaakt haar positie als voorzitter van onze vereniging met ingang van de Algemene Ledenvergadering in april 2013 te beŰindigen. Zij zal daarna ook niet beschikbaar zijn voor een andere functie binnen het bestuur.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Vacatures bouwcommissie

( november  2012 )  Enkele leden van onze vereniging hebben het bestuur gemeld geen taken meer uit te voeren binnen de Bouwcommissie. Het is met grote spijt dat het bestuur beseft dat er tussen deze leden van de Bouwcommissie en het bestuur zo’n grote kloof is ontstaan, dat dit voor hen aanleiding is geweest om eenzijdig hun  werkzaamheden in de Bouwcommissie op te zeggen. Het bestuur heeft oprecht haar best gedaan de besluitvorming van deze leden terug te (laten) draaien. Gesprekken hierover leverden echter niet het gewenste resultaat.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: werkbeurten en vacatures commissies & bestuur

( november  2012 )  Beste tuinleden, Met het lidmaatschap is geregeld dat onze leden jaarlijks 10 keer een werkbeurt verrichten. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de voortgang van onze vereniging. Zoals gebruikelijk worden in de loop van de maand november de overzichten voor de werkbeurten voor 2013 gemaakt. In principe worden alle werkbeurten ingedeeld zoals in 2012. De schoonmaak van de kantine zal grotendeels op woensdagmiddag plaatsvinden.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Fotoproject van Elisabeth de Boer op het Vlijpark

( november  2012 )  Het bestuur is benaderd door mevrouw Elisabeth de Boer. Elisabeth er is een beginnend vakfotograaf. Zij wil graag gedurende een geheel seizoen een fotorapportage maken van zaken en mensen op ons park. Voor de vereniging zijn hier geen kosten aan verbonden. Elisabeth stelt zich voor en verteld over wat ze van plan is!
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Open brief aan de leden van ATV Dordrecht

( augustus  2012 )   Geachte leden, Al vele jaren steekt het de kop op. Neen, we hebben het niet over onkruid, want dat kan je verdelgen. Uw bestuur heeft het over bepaalde leden die zich in woord en/of daad niet als goed verenigingslid gedragen. Dit verschijnsel heeft de ene keer de vorm van een fysieke bedreiging van het ene lid door het andere, een andere keer wordt een van uw bestuursleden spontaan overhoop gescholden, negeren, niet groeten, roddelcircuits. Vaak onmiskenbaar aanwezig als het gebeurt, maar moeilijk achteraf bewijsbaar en tastbaar te maken.
Lees verder


BESTUURS MEDEDELING: Betreft de procedure bij schade en diefstal

( juni  2012 )  Aan de leden van de ATV Dordrecht. Betreft de procedure bij schade en diefstal. Om een goed gecontroleerd en eenduidig beleid te hebben bij het aanspreken van onze collectieve verzekering zullen met ingang van heden alle contacten tussen onze verzekeraar en onze leden worden uitgevoerd door onze penningmeester Peter Jongeneel (tuin 57). Op deze wijze wordt een goede en efficiŰnte afhandeling gewaarborgd. Dit houdt in dat als u schade heeft, u zich als eerste tot Peter kunt wenden.  Met vriendelijke groet, Het bestuur.


BESTUURS MEDEDELING: Jaarlijkse schouw van de tuinen

( mei  2012 )  In de periode van 6 tot 20 juni worden weer alle tuinen op het Vlijpark geschouwd. Alleen op tuinen waar in de eerste ronde aandachtspunten zijn geconstateerd, vindt tussen 22 augustus en 5 september een tweede schouw plaats. Wilt u zo vriendelijk zijn de schouwers toegang tot uw tuin te verlenen. Vragen over de schouw kunt u stellen aan de co÷rdinator van de groencommissie: Marijke den Hollander, via info@vlijpark.nl. Met vriendelijke groet, Bestuur Vlijpark.
Lees hier de aandachtspunten


BESTUURS MEDEDELING: Verslag van de ALV van ATV Dordrecht Het Vlijpark.

( april  2012 )
  De voorzitter, mevrouw Jacqueline Steeghs, opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Een speciaal welkom aan mevrouw Tirza Monster die namens Fair Trade Dordrecht het woord zal voeren bij agendapunt 10. De presentielijst is door 31 leden getekend. Vijf leden hebben aangegeven dat zij niet aanwezig konden zijn. Het bestuur vraagt wie het woord willen voeren tijdens de rondvraag. Acht leden geven aan hier gebruik van te willen maken.
Lees verderBESTUURS MEDEDELING: Foto verslag  Algemene Leden Vergadering

( april  2012 )  Op vrijdag de 13de April vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine van Het Vlijpark. De druk bezochte vergadering kende de feestelijke benoeming van een nieuw bestuurslid en drie leden van Verdienste.
Lees verder